Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişim

Kurum içi iletişim, iki veya daha fazla kişi arasında bilgi, fikir, düşünce, anlam, duygu, kanı ve tutumların belli bir sonuca ulaşmak ya da davranışları etkilemek amacıyla sembollere dönüştürerek belirli bir araç ya da araçlar vasıtasıyla aktarılması, iletilmesi, anlaşılması ve davranışa dönüştürülmesi sürecidir.

Kurumun misyon ve vizyonuna bağlı kalmak kaydıyla, kurumun çevresi arasındaki sürekli bilgi ve düşünce transferine dayanan bir süreç olarak açıklanabilir.

Kurum içi iletişimin işlevleri, bilgi edinme, hedef kitleyi etkileyip ikna etme, bir araya getirme, emir verme ve eğitim-öğretim olmak üzere beş farklı başlıkta toplanabilir.

İç İletişimin temel amaçları:

  • Kurumun amaçlarının, hedeflerinin ve politikalarının çalışanlarca bilinmesini sağlamak.
  • İş ve işlemlere ilişkin bilgi vermek ve bu yolla iş ve beceri eğitimini kolaylaştırmak.
  • Kurumun sosyal ve ekonomik sorunları konusunda bilgi vermek ve çalışanları bunların sosyal ve ekonomik sorunlar ile bağlantıları konusunda aydınlatmak.
  • Yenilik ve yaratıcılığı özendirmek, çalışanları yönetime bilgi ve geri bildirim sağlamaları konusunda teşvik etmek.
  • Çalışanları, kurumun etkinlikleri, önemli olaylar ve kararlar, başarımlar konusunda aydınlatmak.
  • Bilgilendirme yoluyla da örgütsel yaşama katılım düzeyini arttırmak.
  • Yöneticiler ve çalışanlar arasında iki yönlü iletişimi özendirmek.
  • Çalışanların iş sırasında veya iş sonrasında kurumu temsil niteliklerini geliştirmek.
  • Çalışanları, geleceğe ilişkin beklentiler vb. konularda bilgilendirmek veya aydınlatmak.
  • Bütün bunlar ve iletişim etkinlikleriyle bir kurum iklimi, kültürü ve kimliği yaratma ve bunu sürdürmeye çalışmak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *